Nyheter om gång- och cykelvägen

Under årsmötet våren 2017 informerade styrelsen om kommunens planer på att bygga en gång- och cykelväg på mark som tillhör Hulan 1. Bakgrunden är att kommunen vill ansluta området i Öxeryd med en gång- och cykelväg och den kommer att i stora drag få en dragning längs med Kolborydsvägen.

Vi vill tillägga att gång- och cykelvägen kommer få en dragning på vår mark. Den marken är s.k. ”prickad mark”. Det innebär att Hulan 1 i en framtid, inte hade fått bygglov på den ianspråktagna marken i vilket fall.

Styrelsen har haft flertal möten med kommunen och dialogen har varit bra. Vi ser att vi har kunnat påverka sträckningen av gång- och cykelvägen och dess utformning. 

Enligt det undertecknade avtalet har kommunen fått köpa 620 kvm mark av Hulan 1. Vi har som markägare enligt samma avtal samtidigt besiktningsrätt av marken innan bygget startat, och när bygget är klart. När det kommer till priset för marken, så har föreningen fått 325 000:- betalt för marken av kommunen. Det utbetalade beloppet har fastställts efter gemensam värdering av samfällighetens mark. 

Här följer en beskrivning ur avtalet om själva gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen skall utföras med en bredd av ca 3 m och beläggas med asfalt. Vägen skall vara belyst och handikapp-anpassad. En trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter ska eftersträvas vilket innebär att vägen i möjligaste mån ej får korsas av tillfarter och vändplaner etc.

I klartext innebär detta att man kommer ta ca 6 meter mark i anspråk längs med Kolborydsvägen. Befintlig belysningen längs med vägen kommer få nya armaturer samtidigt som nya armaturer sätts upp vid de två nya övergångarna på Elliots och Beckmans väg. Ny belysning sätt upp på Beckmans väg, i höjd med föreningens garage, och längs med gång- och cykelvägen i anslutning till Molokerna på Elliots väg. Se bifogad skiss över dragningen av gång- och cykelvägen.

Styrelsen fick en förfrågan om den jord som kommer att grävas upp, och vad vi ville göra med den. Styrelsen beslutade att den skall läggas på befintligt gräsmatta längs gång- och cykelvägen som en ljuddämpande vall för området. Vallen kommer troligen höjas ca 1 meter över den högsta höjd den har idag. 

När kommer då bygget av gång- och cykelvägen starta? Kommunen har för avsikt att börja med arbetet på måndag nästa vecka, den 6 november. Man börjar i området vid Molokerna på Elliots väg, vilket uppskattas ta ca 1 vecka. Arbetet utförs mellan kl. 06:30 till 16:00 på dagarna. Blir det inte frost, kommer asfalteringen ske under v. 49 och 50 och planen är att allt arbete skall vara färdigt innan jul.

Vi kan alltså förvänta oss en del tung trafik i området och kanske mindre trafikstörningar.

Styrelsen kommer löpande att lägga upp ny information om arbetet på föreningens hemsida:

hulan1.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.