Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEMENSAHETSANLÄGGNINGEN HULAN 1

§1

Föreningens firma är Gemensamhetsanläggningen Hulan 1

§2

Föreningens medlemmar skall utgöras av samtliga ägare till radhusfastighet utmed

Elliots väg och Beckmans väg i Lerums kommun.

§3

Föreningens syfte är att förvalta förbindelser, parkeringsplatser, lekplatser, grönytor,

serviceledningar för kallvatten, ledningar för dagvatten och dränering under mark,

ledningar och stolpar för ytterbelysning samt armaturen vid tomtentréerna alltsom

gemensamhetsanläggning på fastigheterna på Hulan 1:8, 1:9 och 1:10 enligt förrättning

hållen den 5/6 1968 jämlikt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar. Förvaltningen

omfattar jämväl de i laga ordning godkända förändringar på ifrågavarande anläggning

enligt beslut i varje särskilt fall.

Föreningen har vidare att meddela ordningsföreskrifter för anläggningen, och verka för

en positiv boendemiljö samt att främja medlemmarnas gemensamma intressen

gentemot kommun och byggnadsentreprenör. Föreningen må i övrigt för medlem-

marnas räkning förmedla tjänster till förmånligaste villkor.

På årsmöte den 2002-03- 20 och 2003-03- 18 beslutad ändring i §3 avseende ledningar

för dagvatten, där ansvar för hängrännor och stuprör övergår till fastighetsägaren.

§4

Det åligger medlem att iaktta sina skyldigheter mot föreningen, samt av föreningen

meddelade ordningsföreskrifter ävensom att ej skada föreningen eller motarbeta dess

syften.

Vidare åligger det medlem att snarast anmäla skada på av föreningen förvaltad

egendom till styrelsen samt att bereda föreningen, eller den som handlar på uppdrag av

föreningen, tillträde till av medlem ägd fastighet för utförande av på föreningen

ankommande underhålls- och reparationsarbeten och för därav betingad tillsyn.

§5

Medlem skall till föreningen inom föreskriven tid erlägga den årsavgift som

föreningsstämman beslutar.

§6

Vid försäljning av radhusfastighet övergår medlems tillgångar och skulder inom

föreningen på nye ägaren, på det sätt som närmare anges i §26 i Lagen om vissa

gemensamhetsanläggningar.

§7

Styrelsen skall bestå av tre (3) ledamöter med två (2) suppleanter och utses för

ett (1) år i sänder. Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då tre ledamöter

är närvarande.

§8

2010-04- 08

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av de eller den som styrelsen utser.

§9

Det åligger styrelsen att i överensstämmelse med föreningens beslut, i den mån dessa

icke strida mot lag, utöva de befogenheter som tillkommer föreningen, ombesörja arbete

som fordras för gemensamhetsanläggningen, tillse att de förmåner som gemensam-

hetsanläggningen har till uppgift att bereda fastighetsägarna kommer dessa tillgodo

utan att någon fastighetsägare obehörigt missgynnas, uttaga fastighetsägarnas

årsavgift, låta föra föreningens räkenskaper enligt vad som i allmänhet gäller för

bokföring och senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna

överlämna bokslut jämte styrelseberättelse, på ordinarie föreningsstämma lämna

förslag på budget och i övrigt handha föreningens angelägenheter i överensstämmelse

med dess syfte.

§10

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§11

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall, för tiden

från ordinarie föreningsstämma ena året intill dess nästa ordinarie stämma hållits

påföljande år, utses två (2) revisorer jämte en (1) suppleant.

§12

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före mars månads utgång. Extra

föreningsstämma hålls då styrelsen eller revisor finner så lämpligt eller minst 1/10 av

medlemmarna skriftligen anhållit hos styrelsen med angivande av det ärende som

önskas behandlas.

§13

Vid föreningsstämman har varje medlem en (1) röst för varje av honom ägd

radhusfastighet.

Medlem må vid föreningsstämma företrädas av befullmäktigat ombud, oavsett om

ombudet är medlem i föreningen.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

§14

Kallelse till ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma skall bringas till

medlemmarnas kännedom senast två (2) respektive en (1) vecka före stämmodag på

sätt stämma beslutar. Uppgift om ärendet skall angivas.

§15

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två (2) justeringsmän

3. Val av två (2) rösträknare

4. Fråga om stämman utlysts i laga ordning

5. Upprättande och godkännande av röstlängd

6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret

7. Revisionsberättelse

8. Godkännande av revisionsberättelse

9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av budget för nästkommande räkenskapsår

2010-04- 08

11. Val av tre (3) styrelseledamöter jämte två (2) suppleanter

12. Val av två (2) revisorer jämte en (1) suppleant

13. Val av nomineringskommittè bestående av tre (3) medlemmar

14. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden

Vid extra föreningsmöte må andra ärenden icke bli föremål för beslut än de som angivits

i kallelsen.

§16

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, har att göra

skriftlig framställning där om till styrelsen senast sju (7) dagar före stämman.

§17

Omröstning på stämma skall ske öppet om ej sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal

avgörs genom lottning.

§18

För beslutsmässighet erfordras att hälften av medlemmarna är närvarande.

Vid ändring i föreningsstadgarna erfordras dock att minst hälften av medlemmarna, plus

en (1) medlem, röstar för ändring konfirmerat på två på varandra följande stämmor,

varemellan en tid av minst två (2) månader skall förflyta.

På årsmöte den 2005-03- 15 och 2006-03- 22 beslutad ändring i §18 avseende

beslutsmässighet vid möten med medlemmar, där i fortsättningen enkel majoritet gäller.

Enligt stämmobeslut 1974-01- 31

Styrelsen

Anmärkning 1987-02- 14

Bildandet av Gemensamhetsanläggningen Hulan 1 skedde med stöd av lag (1966:700)

Om vissa gemensamhetsanläggningar. Denna lag har upphört att gälla per den

1 juli 1974 och ersattes samtidigt med Anläggningslag (1073:1149) och lag (1973:1150)

Om förvaltning av samfälligheter.

Genom lag (1973:1151) om införandet av de båda sistnämnda lagarna gäller särskilda

övergångsbestämmelser som medför att lagen Om vissa gemensamhetsanläggningar

(1966:700) fortfarande skall tillämpas i föreningar av vår härkomst i väsentliga delar.

2010-04- 08

STADGAR FÖR GARAGESEKTIONEN HULAN 1

§1

Garagesektionens firma är Gemensamhetsanläggningen Hulan 1, Garagesektionen.

§2

För Garagesektionen gäller moderföreningens stadgar med nedan tecknade

tilläggsparagrafer.

§3

Garagesektionen förvaltas av moderföreningens styrelse. Dock får moderföreningen ej

ekonomiskt belastas av garagesektionen.

§4

Till medlem upplåtet garage får endast utnyttjas för avsett ändamål.

Garage får sålunda ej inredas för verkstadsändamål i kommersiellt syfte eller liknande

och ej heller får rörelse av något slag där bedrivas.

Ombyggnad får endast ske med styrelsens medgivande.

§5

Vid överlåtelse av medlem ägd fastighet, är medlem skyldig att till förvärvaren jämväl

överlåta den till fastigheten enligt köpeavtalet hörande garageandelen.

§6

Garageandel får endast ägas av medlem i Gemensamhetsanläggningen Hulan 1.

§7

Medlem skall till Garagesektionen inom föreskriven tid erlägga den årsavgift, som

Garagesektionens medlemmar beslutar.

§8

Vid försäljning av garageandel övergår medlems tillgångar och skulder inom

Garagesektionen på nye ägaren på det sätt som anges i §6 i Lagen om vissa

gemensamhetsanläggningar.

§9

Varje garageägare skall vara skyldig att vid begagnandet av sin garageplats iakttaga de

föreskrifter, som styrelsen kan komma att meddela.

§10

Driftskostnader, exklusive el, fördelas årligen lika mellan garageägarna och uttaxeras

på det sätt som anges i §25 i Lagen om gemensamhetsanläggningar.

Elkostnaderna fördelas efter respektive garageägares förbrukning.

Enligt stämmobeslut 1974-01- 31

Styrelsen