Vilkor för hyra av byggställning

§ 1 Personuppgifter

Här med godkänner du att vi får spara följande personuppgifter för dig i och med att du hyr släpkärra eller byggställning.

  • Förnamn, Efternamn
  • Epostadress
  • Telefonnummer

Uppgifterna använder vi för att kunna komma i kontakt med dig vid behov, och för att kunna fakturera hyreskostnaden. Dessa personuppgifter lagras i vår databas max ett år efter att hyrestillfället är passerat.

§ 2 Tillämplighet
Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 3 Hyresberäkning
Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista.

§ 4 Användning
Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresmaterielen får endast nyttjas av medlemmar av Gemensamhetsanläggningen Hulan 1 om inget annat avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

§ 5 Tillsyn och vård
Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmateriel¬ens skötsel. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför.

§ 6 Reparationer
Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 4 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, debiteras stilleståndsersättning under reparationstiden.

§ 7 Ansvar för skador
Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte person- och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen.
Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel.

§ 8 Försäkring
Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla värde under hela hyrestiden.