Vilkor för hyra av släpvagn

§ 1 Personuppgifter

Här med godkänner du att vi får spara följande personuppgifter för dig i och med att du hyr släpkärra eller byggställning.

  • Förnamn, Efternamn
  • Epostadress
  • Telefonnummer

Uppgifterna använder vi för att kunna komma i kontakt med dig vid behov, och för att kunna fakturera hyreskostnaden. Dessa personuppgifter lagras i vår databas max ett år efter att hyrestillfället är passerat.

§ 2 Utrustningens brukande
Förhyrd utrustning får brukas endast av kunden för dennes räkning. Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

§ 3. Utrustningens skötsel
Ku3nden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

§ 4. Besiktning
Uthyraren har rätt att besiktiga varan under hyrestiden, om han har skälig anledning antaga att äganderätten sätts i fara eller att risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av normalt brukande.

§ 5. Försäkringsvillkor
Släpvagnen är försäkrad. Hyresmannens står själv för självrisken. Hyresmannen friskrivs ej från ansvar för reparationskostnader avseende skador som uppkommit genom vårdslöshet eller slarv, t.ex att stödhjul/ben inte fällts upp.

§ 6. Återställande av förhyrd utrustning
Förhyrd utrustning skall återställas till den plats där den avhämtas, om annan plats icke överenskommits. Vid återlämnade av förhyrd utrustning senare än överenskommen tidpunkt för återlämnandet, utan uthyrarens medgivande äger uthyraren rätt att debitera hyresersättning och i förekommande fall kräva ersättning för uthyrarens skada.